Hubert Dubois studied law and economic sciences at the University of Leuven. He obtained the title of fiscal science graduate at the Fiscale Hogeschool of Brussels. Between 1982 and 1995 he lectured at the Fiscale Hogeschool in Brussels on the subject of “regional and local taxation”. In 1996 he was invited to become a guest professor at the University of Antwerp, where he lectured on the subject of ‘in-depth study of tax dispute procedure’. As a lawyer in tax disputes he has more than thirty-five years’ experience. During that period he has been behind significant jurisprudence in all areas of tax law, and is therefore an experienced counsellor-at-law in tax matters. Hubert Dubois is also editor-in-chief of the authoritative Tijdschrift voor Fiscaal Recht, published by Larcier in Brussels. He is also a fellow of the “Fiscaal Gezelschap” and a member of the IFA (International Fiscal Association).

 Specialisations

 • fiscal procedure (all taxes)
 • criminal tax law, including laundering legislation
 • fiscal regularisations

Selection of publications

Books 

 • ““De visie van een fiscaal advocaat”, in Reflecties over de aanpak van de fiscale fraude en de rechten van de belastingplichtige, Larcier, 2010, 131 e.v.
  * “The vision of a tax lawyer”  
 • “De verboden substitutie van motieven: over de invloed van de wet Motivering Bestuurshandelingen op de geschillenprocedure inzake inkomstenbelastingen”, in ‘recht zonder omwegen’, Fiscale opstellen aangeboden aan prof. Dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, Gent, Larcier, 1999, 309-327
  * “Forbidden substitution of motives: about the effect of the Act on Justification of administrative actions on income tax arbitration procedure”
 • “Het administratief luik: BTW en de andere indirecte belastingen”, in Br. PEETERS (ed.), De hervorming van de fiscale procedure: commentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999, Antwerpen, Maklu, 1999, 171-203
  * “The administrative section: VAT and other indirect taxes”
 • “Over het gebruik van het potlood en de samenstelling van het geschildossier in de fiscale procedure”, in ‘Fiscaliteit op de vooravond van de XXIe eeuw’, Liber Amicorum, W. MAECKELBERGH, F.M.S., 1993, 197-206
  * “On the use of the pencil and compilation of the arbitration dossier in fiscal procedure”

Legal magazines 

 • “Over het bewijs van de aankopen in het bijzonder en over enkele regels betreffende het bewijs van de winst in het algemeen”, T.F.R., 2016, nr. 499, 320 e.v.
  * “On proof of purchase in particular and a few rules in relation to proof of profit in general”
 • “Feitelijke vermoedens: een raming is geen feit!”, (noot onder Cassatie 22 mei 2014), T.F.R., 2014, nr. 471, 950 e.v.
  * “Factual assumptions: estimates are not fact!”
 • “De belastingcontrole, een geweldloze confrontatie”, T.F.R., 2014, nr. 453-454, 4 e.v.
  * “The tax inspection, a non-violent confrontation?”
 • “De bevrijding van de KBLux-klanten, en Antigoon”, T.F.R., 2014, nr. 412, 941 e.v.
  * “The liberation of the KB lux customers, and Antigoon”
 • “De KB Lux klanten gevonnist.” T.F.R., 2006, nr. 311, 900-910
  * “The KB Lux customers judged”
 • “De spontane regularisatie na de EBA”, T.F.R., 2005, nr. 286, 695-696
  * “Spontaneous settlement after the EBA (= once only fiscal amnesty)”
 • “De objectconfiscatie bij fiscale witwas is een dommigheid.” (noot onder Rb. Brussel, 26 februari 2004), T.F.R., 2004, nr. 268, 873-881
  * “Object confiscation in the case of fiscal laundering is foolery”
 • “De rol van de partijen voor de fiscale rechtbank”, T.F.R., 2003, nr. 238, 259-266
  * “The role of the parties for the fiscal court”
 • “De rechtvaardige rechters”, T.F.R., 2001, nr. 205, 735-736
  * “The fair judges”
 • “De nieuwe bezwaarprocedure: bedenkingen na een studiedag”, T.F.R., 1999, nr. 163, 27-28
  * “The new complaints procedure: considerations after a workshop”
 • “Vijf regels van fiscaal onderzoek: grondbeginselen van het fiscaal onderzoek en het gebruiken van inlichtingen gevonden door andere administraties of instanties”, T.F.R., 1988, nr. 81-82, 262-284
  * “Five rules of tax inspection: fundamentals of the tax inspection and the use of information found by other administrations and authorities”